Copyright 2022 - Custom text here

Yapı İnceleme Çalışmaları

Buçalışmada yapının mimari ve betonarme sistem rölevesi çıkarılarak yapının geometrik ve mekanik özellikleri bakımından mevcut durumu tespit edilir. Yapıda var ise hasar ve çatlak tespitlerinin yapılarak betonarme röleve üzerine işaretlenir. Elde edilen bu veriler Auto-Cad çizim programıyla bilgisayar ortamına aktarılır.

  • Jeolojik, Jeoteknik ve Zemin Etüt raporlarının hazırlanması

Statik Proje çözümünde kullanılacak Emniyetli Zemin Gerilmesinin ve diğer zemin parametrelerinin tespitini yapılır.

  • Malzeme İncelemeleri Hizmetleri

Çalışmalarımızda hasarsız donatı tespiti için röntgen cihazı (Hitli Ferroscan PS 200 S) kullanılmaktadır. Ferroscan PS 200 S donatı okuma cihazı sayesinde yapının taşıyıcı elemanlarına zarar vermeden donatı tespiti yapılır. Kolonlardan, perde betondan, kiriş ve döşemelerden röntgen çekilmesi uygulamalarda röntgen cihazı ile donatıların çapları ve ara mesafeleri, etriye aralıkları, paspayı değerleri varsa beton içindeki işçilik hatalarından dolayı oluşan boşluklar tespit edilir.

Beton kalitesinin belirlenmesi için Donatı dedektörü çihazımızla yapının uygun görülen yerlerinden karot numunesi almadan önce, mevcut donatıyı (demiri) kesmemek için, donatıların yerlerini tespit edilir, donatı kesmeden alınan karot numunelerinin Laboratuvardaki kırım verileriyle yapının beton kalitesi tespiti yapılır.

  • Tespit ve Değerlendirme Raporu Hizmetleri

Tespit ve Değerlendirme Raporunun içeriğinde yapının mevcut geometrik durumu ve ölçüler, donatı çapları, etriye aralıkları ve mevcut demir döşeme durumu ile beton kalite değeri ve Zemin emniyet değerleriyle veriler bilgisayarda modellenerek mevcut mimari ve taşıyıcı sitem röleveleri çıkarılmış olur. Bu çalışmaların varsa işverenin elindeki asıl projeyle uyuşup uyuşmadığı kontrol edilir.

  • Hesap-Tahkik ve Karar Raporu Hizmetleri

Binanın mimari ve taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra yapı önce düşey yüklere göre, daha sonra da deprem etkisine göre STA-4 CAD Statik proğramıyla analiz edilecektir. Mevcut durum analizleri 06 Mart 2006’da Resmi Gazetede yayınlanan  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kullanılarak yapının deprem performans (yapı güvenliği) düzeyi belirlenir. Yapının peformans düzeyine göre yapının mevcut haliyle korunması veya takviye edilmesi (güçlendirilmesi) alternatifleri gerekçeleri ile birlikte değerlendirlerek, rapor hazırlanır.

2. Aşama; Birinci kısım sonunda eğer güçlendirilmesine gerek görülen yapının onarım ve güçlendirme projelerinin mimari, statik, elektrik ve tesisat projelerinin, imalata esas metraj ve yaklaşık maliyet raporu hazırlanır. Sonuç ve öneriler kısmında

  • Projesi Hizmetleri Teknik şartnamesi,
  • Keşif-Metraj ve Güçlendirme maliyet raporu
  • Proje Orijinalleri ve Bilgisayar Kayıtları hazırlanarak teslim edilir.

                                                                                     

f t g m