Copyright 2022 - Custom text here

Faaliyet Alanlarımız

Firmamız birçok alanda jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmaları ile hizmet vermektedir. Jeolojik çalışmalar genel olarak; zemin birimlerinin litolojisi, yaşı, ayrışma durumu, tabakalanması, kıvrım, eklem, çatlak gibi temel özelliklerinin tespiti, kesit ve raporlarının hazırlaması çalışmalarını kapsamaktadır.

Jeoteknik çalışmalar ise; Yapı yerlerinde bulunan jeolojik birimlerin duraylılık, geçirimlilik, taşıma gücü, yük altında elastik/plastik davranış, sıvılaşma, şişme, oturma, kazılabilme, delinebilme, sertlik, deformasyon modülü, Poisson oranı, kayma modülü, kohezyon, içsel sürtünme açısı, heyelan, akma, düşme, devrilme vb. jeoteknik bilgilerin/verilerin toplanarak değerlendirilmesi amacıyla, yerinde ve laboratuvar çalışmaları ile detaylı mühendislik jeolojisi harita, kesit ve raporlarını hazırlama çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kamu yada özel yatırımcı tarafından planlanan, projelendirilen, inşa edilen, kontrollüğü ve danışmanlığı yapılan konut tipi yapılar, baraj, gölet, hidroelektrik santral, regülatör, pompa istasyonu, arıtma tesisi, kanal, tünel, cebri boru, yükleme havuzu, isale hattı, su deposu, atıksu, köprü, iletim yapıları vb., tüm yapıların ön inceleme aşamasından uygulama tamamlanınca kadarki süreci kapsar. Bu hizmetler kapsamında, her projede jeolojik/jeoteknik etütler yapılmakta ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda “Jeoteknik Etüt Raporu” hazırlanmaktadır.

Diğer bir uzmanlık alanımız temel araştırmalarının yapılmasıdır. Bu kapsamda temel sondaj kuyusu, araştırma çukuru, deneme enjeksiyonu, yerinde deneyler gibi jeoteknik tasarım ve modellemeye hizmet eden her türlü çalışma yapılmaktadır. Kaya ve zemin Mekaniği çalışmaları kapsamında yapıların temel-kaya veya temel-zemin etkileşimi, taşıma gücü ve oturma miktarı, gerilme/deformasyon ilişkilerinin belirlenmesi, şev hareketlerinin takibi, kaya veya zeminlerin mekanik parametrelerinin yerinde ve laboratuvarda tayini çalışmaları yapılmaktadır. Arazi koşullarındaki çalışmalar sondaj kuyusu ve araştırma çukurunda yerinde yapılan deneylerdir. Laboratuvar Deneyleri: Sondaj kuyusu, araştırma çukuru veya araziden alınan örselenmiş ve örselenmemiş (Tüp numuneler) örnekler üzerinde yapılan deneylerdir. Jeofizik Çalışmaları; arazi koşullarında yapılan deprem risk analizi, vibrasyon, elektrik, rezistivite, sismik, kuyu logları vb. çalışmalardır. Güzergah Etüdü Çalışmaları; Tünel, galeri, kanal, isale hattı, cebri boru, yol vb. yapıların güzergahlarının her iki kısmında yapılan jeolojik/jeoteknik çalışmaları kapsar. Deprem Tahkiki çalışmaları; Binanın mevcut durumunun tespiti, taşıyıcı sistemin yerinde ölçümler (röleve) yapılarak belirlenmesi, zemin durumunun araştırılması, kullanılan malzemelerin (beton, demir vs.) kalitelerinin belirlenmesi, mevcut binanın bilgisayar programları yardımıyla modellenmesi, deprem durumundaki davranışı incelenmesi ve tüm bu bilgileri kapsayan raporlamanın yapılması çalışmalarıdır. Proje ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında; Derin temel tasarımı, detaylı bir zemin araştırması neticesinde uygun zemin ıslah yönteminin tespiti ve projelendirmesi, derin kazı durumunda uygun iksa sisteminin seçilmesi ve projelendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Firmamız olarak hizmetlerimiz;

 

  • Zemin Etüdleri,

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması

Güzergah Etüdleri

Demiryolu, Karayolu ve Köprü Etüdleri

Tünel, Kanal ve Boru Hattı Etüdleri

İmara Esas Jeoteknik Etüdler,

Geoteknik Temel Zemin Etüdleri

 

  • Sondaj Çalışmaları

Zemin Sondajları

Deniz Sondajları

Su Sondajları

Özel Amaca Yönelik Sondaj Çalışmaları

 

  • Proje Hizmetleri

Zemin Islah Projeleri Hazırlanması,

İksa Projeleri Hazırlanması,

Derin Temel Projesi Hazırlanması

 

  • Jeofizik Araştırmalar ve Jeolojik Haritalama
  • Laboratuvar Hizmetleri

Zemin ve Kaya Deneyleri

Çelik ve Beton Deneyleri

Laboratuvar Deneyleri Kalite Kontrol Hizmetleri

 

  • Arazi Deneyleri

Pressiyometre Deneyi

Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)

Plaka Yükleme Deneyi

Koni Penetrasyon Deneyi (CPT)

Piyezometre Deneyi

Mikrotremor

Kum Konisi Deneyi

Şev Hareketinin Takibi (İnklinometre ölçümleri)

 

  • Deprem Tahkikleri

Karot Numune Alınması ve Kalite Kontrolü

Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri

f t g m